2012 12 15

Fägatan    

Stillingsöns handelsbod

I det växande industrisamhället växte handelsrörelsen fram under 1800-talet. Lokala handelsbodar uppstod lite här och var även om många blev kortvariga. 1864 startade Lars Bernzon, son till Berndt Nilsson och barnbarn till Nils Rasmusson, handelsrörelse nere på Stillingsön. Av kartorna att döma fanns i områdets omdelbara närhet 5 hus. Inom ett något större område fanns några torp men för övrigt tycks den bofasta befolkningen här ha varit mycket begränsad. Dock torde ångbåtsbryggan funnits vid det laget eller var åtminstone under planering. Lars Bernzon hade dessutom en kusin, Simon Hedström, som sedan 1862 drev handelsrörelse i Varekil vilket kan ha inspirerat honom.

Verksamheten etablerade sig uppenbarligen eftersom sockenprotokollen berättar att Lars Bernzon 1866 fick rätt att sälja brännvin.
Några bilder av den första handelsboden på Stillingsön finns inte. Enligt rektor Bernhard Hegardt, som besökte Stillingsön första gången 1897 var handelsboden röd och försedd med en skylt, ”Lars Bernzons diversehandel”. 1907 brann handelsboden ner tillsammans med ytterligare ett hus. I Bohuslänningen den 4 januari 1908 fanns följande notis införd:

Stor eldsvåda på Stillingsön
Nyårsafton nedbrann å Stillingsön herr L. Bernzons handelsbod jämte ett intill liggande tvåvånings boningshus, tillhörande samme man. Elden varslades kl. 4 på morgonen, och det flammade i ruinerna hela dagen. Ännu påföljande natt var eftersläckning anordnad. Det brunna var försäkrat.
Herr Bernzon gör ändock en förlust, då alla varor, inventarier, kontorsböcker, värdepapper och posten blefvo lågornas rof. Om orsaken till eldens uppkomst är ingenting bekant.”

 

 

 På platsen uppfördes 1909 det trevåningshus som alltsedan dess fungerat som landmärke.

Under slutet av 10-talet och början av 20-talet arrenderade Emil Johansson affärsverksamheten under namn av Stillingsöns Handelsbolag. Tillsammans med några andra eldsjälar startade Emil Johansson Orust Varuinköp, som senare gick upp i Eol för att så småningom uppslukas av ICA. Med från starten var ytterligare en släkting till Lars Bernzon med nämligen den mycket dynamiske Ludvig Bernzon (Varekil), som på mödernet var släkt med LB. 

 

 Affären interiör

Interiör från lanthandeln, ca 1915. Mannen som mäter upp tyg är Götrik Bernzon.

Vid slutet av 30-talet (ca 1937) övertogs affärsrörelsen av Rolf Andersson och verksamheten bytte namn till Rolf Andersson Speceri Järn & Diverseaffär vilket kan utläsas av det lite otydliga amatörfotot taget på affärstrappan ca 1940.

Verksamheten har efter Rolf Anderssons död drivits vidare son och sonson. Efter 101 år på samma plats stängdes verksamheten i de gamla lokalerna för att drivas vidare 1 km högre upp vid stora vägen. En anpassning till den moderna tiden när transporterna övergått från båt till bil.

Christina Andersson