Niklas Nilsson i Kungälv

 

N o C Nilsson skuggbilder

 

 

Det är något mer än 100 år sedan Niklas Nilsson dog. Genom muntlig tradition vet vi just ingenting om honom men när man läser i kyrkböcker och en del efterlämnade papper får man ändå en bild av en driftig och förtänksam man, mån om de sina.

 

Niklas Nilsson föddes den 2 april 1801 som det åttonde barnet till Nils Rasmusson och hans hustru Inger Olofsdotter Torbjörnsson i Kåröd, Myckleby socken på Orust.

Hur hans första ungdom förflöt vet vi inte men han säger själv, att han redan i unga år idkat sjöfart på åtskilliga orter, och det blev allt framdeles hans yrke. Att han också hade eget fartyg vitsordar Kungälvs äldste, när han söker borgarskap där 1840. Då hade han redan en tid varit bosatt i fastigheten nr 59 öster om staden, tillhörig kapten Carl A. Nordström. Detta hus kom senare att ingå i en stor jordbruksfastighet, som omfattade inte mindre än fem tomter

 

som längre fram i många år ägdes av fröken Charlotta Leijon. Tomterna har idag beteckningarna Östra gatan 4, 6, 8, 10 och 12 och det var i nuvarande nr 12 Niklas bodde. Vi, hans sentida släktingar, bor idag i nr 10.

Den 27 februari 1840 firades stort bröllop på Brömsegården på Klöverön vid Marstrand. Då gifte sig Niklas Nlsson med husets dotter, Britta Charlotta Andersson, som då var 24 år. Brudparet gratulerades med en lång hyllningsvers ”Till Copvardie Capitainen Herr Niklas Nilsson och Mademoiselle Britta Charlotta Andersson på dess Bröllopsdag å Brömsegården den 27 februari 1840”.

Vi citerar de två första verserna:                                                                                            Klicka på bilden för större format

Hwad Fröjd, Hwad Frid, hwad Salighet

Oss synes denna qwäll –

Och Stjernorna, hwad herrlighet

Uppå sitt högblå tjäll

Allt för oss will förklara

Att bland wår glada skara

Lynns twenne lyckliga –

 
 

Wår Niklas och Charlotte det är

Som nu förenade

Det ljufwa kärleksbandet bär

Och alltid älskande –

Lust så wäl som smärta

Ha ett och samma hjerta

Ock en och samma själ –

 

Niklas Nilsson bröllopstaval

                                                                                                                            Ovan t.h Niklas Nilsson och Britta Charlotta Andersdotters bröllopstavla 27/2 1840.

 

De nygifta bosatte sig i Kungälv i fastigheten nr 59. Niklas´ inflyttningsattest har följande lydelse:

”Skepparen Niklas Nilsson, hvilken afflyttar från nedanstående Socken och Pastorat till Staden Kongelf är född den 2 april 1801, har med försvarlig Christendomskunskap förenat Nådemedlens ordentliga bruk och god fräjd samt städse gjort sig känd för ett stadgat och hedrande uppförande, hviulket härmed intygas.

Myckleby prästgård

d. 13 April 1840

Johans Andersson    P.L.”

 

Således var han skriven i hemsocknen fram till sitt giftermål och fick vid flyttningen ett hedrande omdöme. Inte mindre hedersamt var Britta Charlottas inflyttningsattest:

”Britta Charlotta Andersson på Bremsegården i Lycke socken är född derstädes den 19 Augusti 1816, vigdes den 27 sistlidne februari med Skepparen Niklas Nilsson från Allmag i Myckleby Pastorat och flyttar nu med Honom till Kongelf med betyg om berömlig Christendomskunskap, ordentlig nattvardsgång, en Christen hedrande vandel och vaccinerade koppor. Hon är för löpande året skattskrifven hos sin fader Joh. Andersson på Bremsegården.

Thorsby d 17 mars 1840

Joh. A. Ekman Vicarie Pastor”

 

Att Niklas fick en duktig maka med en bildning, som vid den tiden var ovanlig för en flicka visar ett par brev, som är skrivna av en före detta guvernant i familjen Andersson, A.F. Bruhn.

 Hon skriver 1828 och 1829 till Britta Charlotta och hennes bror Otto och uppmanar dem att fortsätta att öva sig flitigt att skriva och räkna, och hon talar om lilla ”Lotta” som synnerligen ordningssam och villig att lära sig hushållssysslor och sömnad.

Ett talande bevis ännu idag är en tavla, som Britta Charlotta sydde 1828, alltså vid 12 års ålder, till sina föräldrar, en tavla omsorgsfullt sydd på siden med applikationer, föreställande en korg med frukt och blommor och med en text sydd med otroligt små, fina stygn. Texten lyder: ”Föräldrar! Må lydnad, Tacksamhet och Wördnad blifwa den Frukt för Eder omsorg, jag må gifva. B.C. Andersson Den 5 Juni 1828”. Tavlan är en ovärderlig prydnad på vår vägg och har ännu idag levande klara färger och guldtråden, som korgen är broderad med, lyser oförminskat efter 160 år.

 
 

När de nygifta installerade sig i Kungälv sökte Niklas borgarskap i staden redan den 11 april 1840 i en skrivelse ställd till ”Wälloflige Magistraten och respective Herrar Stadens äldste i Kongelf”. Han åberopar att han nu bosatt sig i Kungälv och har idkat sjöfart från de yngre åren på åtskilliga orter och att han ämnar fortsätta sitt yrke. Stadens äldste behandlade ärendet 25 april och tillstyrkte, sedan de av prästbetyget inhämtat att ”Sökande är född i Myckleby Pastorat å Oroust år 1801, samt är känd för ett stadgat och hedrande uppförande, och antecknas i övrigt såsom, allmänt kunnig, att Sökande från yngre åren idkat sjöfart samt under de sednare åren med eigit fartyg.” Därefter biföll magistraten hans ansökan den 27 april 1840 och han uppmanades att antingen kontant betala de sex första årens utskylder till staden eller ställa godtagbar borgen. När detta var gjort skulle han anmäla sig för magistraten och avlägga borgareden. Den 1 juni 1840 infann han sig på rådhuset och avlade den långa och förpliktande eden:

”Jag Niklas Nilsson lofvar och svär vid Gud och Hans Heliga Evangelium att jag städse will och skall vara min rätta Konung, Den Stormägtigaste Förste och Herre Carl XIV Johan, Sveriges, Norges, Göthes och Wändes Konung etc. Etc. Etc. Samt det Kongl Huset huld och trogen, likmätigt den stadgade succesions-Ordningen, såsom år 1810, den 26 september uti Örebro gjord och widtagen är; så att jag  Hans Kongl. Majt:s gagna och bäst Uti alla måtto söka och befrämja skall. Jag skall ock med lif och blod försvara det Kungsliga wäldet, samt rikets ständers Fri- och rättigheter allt efter hwad i den, af Kongl Maj:t och Rikets Ständer den 6 juni 1809 fastställde regeringsform, med de sedermera af Konung och Rikets Ständer antagne förändringar, stadgade blifwit. Jemwäl skall jag upptäcka, samt i tid tillkännagifva, om jag förnimmer något å färde wara till ändring eller upphäfwande af dessa och öfriga Rikets Fundamentallagar, den Rikets Ständer, för sig och sina Efterkommande, till ewärderliga tider, antagit, och dem jag, till alla deras Punkter, will och skall lyda, efterkomma och fullborda. Och som jag blifwit till Borgare  i Kongelf Stad antagen; så will och skall jag ställa mig till noggrann efterrättelse allt hwad, så wäl enligt allmän Lag och gällande författningen som särskilta påbud och föreskrifter, mig i min hantering i egenskap af Borgare åligger, samt för öfrigt mina Borgerliga pligter i alla afseenden willigt och redligen fullgöra. Detta lofwar jag på heder och samvete hålla: Så sannt mig Gud hjelpe till Lif och själ”.

 

Med denna ed kom han i åtnjutande av de fri- och rättigheter som enligt lag tillkom en medlem av Borgarståndet.

Familjens första barn, sonen Gustaf Theodor, föddes den 25 mars 1841 i makarnas första hem, men snart nog blev det flyttning till fastigheten nr 98, nuvarande Västra gatan 43.

Niklas hade redan den 8 mars ropat in denna och även en ödetomt nr 139 som låg mitt över gatan av ”arbetarborgaren” Christian Olsson den yngres sterbhus för 2 006 Riksdaler Riksgälds-sedlar. Huset på tomt nr 98 var då ganska nybyggt. Christian Olsson d.y. hade köpt båda fastigheterna 1837. Nr 98 benämndes då ”med afbrända Huset nr 98 före detta bebyggda ödetomt”.  Priset blev också därefter, de två tomterna köptes för  333 Riksdaler Riksgälds och bebyggdes med, som det står antecknat, ”två åbyggnader”. Den 21 februari 1842 fick Niklas fastebrev dvs lagfart på fastigheten nr 98 med alla dess åbyggnader samt ödetomten nr 139 mitt över gatan efter sedvanliga tre uppbud. Ödetomten nr 139 var inte stor och redan i november 1841 köpte Niklas den intilliggande tomten nr 140.

Som de flesta andra borgare i Kungälv ägnade sig Niklas åt jordbruk som bisyssla. På fastigheten nr 98 fanns ladugård och förrådsbyggnader, men han behövde och skaffade sig också åkermark.

Utanför stadskärnan fanns sk Komarken, där borgarna hade allmänt bete för sina kreatur men där fanns också ett uppodlat område med smala, långa åkrar. Där köpte Niklas på offentlig auktion en jordbruksfastighet benämnd Intagan av båtskepparen Olof Hansson och fick fastebrev 1840. Den innehöll ”57 qvadratrewfar 95 qvadratstänger” dvs 10 tunnland och 2/10 kappland.

Åkrarna på Komarken köptes och såldes ofta och gick under årens lopp genom många händer. Man kunde ha ett par åkrar i ena ändan på det odlade området, några andra mitt i, en enstaka kanske i andra ändan. Niklas lyckades så småningom samla sin åkermark. Han köpte 7½ åkrar av Kofferdi Kaptenen Nordströms sterbhus för 450 Riksdaler år 1841. Året efter köpte han en enda åker av S.P. Tyberg för 75 riksdaler och 1852 fick han fastebrev på 7 åkrar köpta av fanjunkaren P. Wallander för 700 riksdaler. Dessa åkrar hade beteckningen 226-240 och då innehöll nr 233 en och en halv åker. De låg samlade intill varann och var följdaktligen lättare att odla än om de var spridda.

I Niklas och Britta Charlottas äktenskap föddes inte mindre än nio barn med bara ett par års mellanrum, 3 pojkar och 6 flickor. Säkert var sorgen stor när den andre sonen dog 1846, endast 3 år gammal. En liten dotter, som föddes 1850, levde endast 30 minuter och fick vid nöddop namnet Charlotta. De övriga barnen uppnådde alla vuxen ålder. Den äldste sonen flyttade redan vid 12 års ålder till Sunne i Värmland, där han så småningom blev handlande. Även den yngre sonen, Johan Erhard, född 1854, flyttade till Sunne, där han blev bokhållare. Dottern Ida, född 1847, gifte sig med handlande Johan Berg i Kungälv. Döttrarna Margret, född 1851 och Selma, född 1858, blev hemmet trogna och gifte sig aldrig.

Förutom familjen bestod hushållet av en piga och en dräng och innan familjen blev fulltalig hyrde man ut något rum. I husförhörslängden för 1850 står upptagen ”en hyrande” och det var då sjökapten Lars Hedström (son till Samuel Larsson Hede och Brita Nilsdotter, Niklas syster. Han drunknade i Melbournes hamn 1854, red:s anm.). Niklas yngre syster Christina , som var född 1803, bodde också då hos brodern. Senare gifte hon sig med C.T. Widgren i Kungälv.

Hur var då Niklas till sättet? Inte heller det känner vi till men en händelse kan visa att han inte var en stridens man. Han blev av sin granne, ägare till ödetomten nr 99, stämd inför magistraten 1849. Ärendet gällde diket mellan de två fastigheterna. Niklas ville bygga till sin ladugård efter gränsdiket, som behövde utvidgas, och grannen misstänkte att det skule inkräkta på hans mark och att han även måste bidra ekonomiskt vilket han vägrade. Grannen menar att hans tomt, som skulle var 24 alnar bred, nu endast var 22 alnar 12 tum och säger sig fått en ”icke obetydlig anledning till den förmodan att min rätt ännu mera komme att trädas för nära” varför han i all

 
 

ödmjukhet anhåller om kallelse och stämning å bemälde Nilsson”. Magistraten samlade sina ledamöter och berörda parter på platsen och besiktigade diket. Niklas förklarade att han avsåg att själv på sin egen mark utvidga diket på egen bekostnad så att grannens tomt blev helt oförändrad. Därefter bestämde magistraten att dikets mitt skulle utgöra gränsen och att senare underhåll skulle bekostas av bägge parterna. Jorden som togs upp skulle tillfalla Niklas. Överenskommelsen godkändes och grannsämjan var återställd.År 1869 tog Niklas en inteckning på fastigheten nr 98 för ett lån på 2 000 riksdaler Riksmynt. I övrigt belastades fastigheten inte av några lån enligt ett gravitationsbevis och någon svårighet att få denna inteckning fanns inte. Borgmästare Rhodin vitsordar att fastigheten nr 98 är taxerad till 7 070 Riksdaler och att Nilsson äger ograverad åkerjord till ett värde av över 5 000 riksdaler och att ”han för öfrigt är allmänt känd för redbar och ytterst ordentlig man”. De två ödetomterna mitt över gatan, nr 139 0ch 140 behöll Niklas fram till 1879, då de såldes för 265 kronor, de var då fortfarande obebyggda. Man kan väl tänka sig att åldern började ta ut sin rätt. Niklas började bli gammal och hade inte samma ork som i yngre dagar. Sönerna var dessutom utflyttade och hade rotat sig på sina nya orter. Niklas kunde börja trappa ner.

Niklas uppnådde en aktningsvärd ålder. Han var nära 82 år när han dog av hjärtförlamning den 28 januari 1883.

Bouppteckning

Av bouppteckningen finner man att han tänkt på sin hustrus försörjning. Makarna hade skrivit ett inbördes testamente, som stadgade att den efterlämnade maken skulle få sitta i orubbat bo. Bouppteckningen är omfattande och mycket detaljerad. Man finner här huset med tomt nr 98 och även en intaga och 15½ åkrar på stadens gamla gärde. Där fanns fyra kor och inte mindre än tre hästar, en åkkärra och sex arbetskärror samt för vinterbruk en åksläde och tre arbetsslädar. Där fanns en rejäl uppsättning arbetsredskap för åker och äng men också för hushållets sysslor, såsom vävning, smör- och ostberedning, matlagning, bakning och tvätt. Huset är väl utrustat med möbler och sängkläder och linneförrådet är rikhaltigt. Förrådet av glas och porslin är väl tilltaget för ett stort hushåll liksom även förvaringskärl av lergods samt kokkärl och pannor av koppar. Också silver finns en del. Niklas skapade med åren ett bra hem för sin familj.

Hustrun Charlotta överlevde sin man med 7 år och dog 74 år gammal 1890 av ”ålderdomsavtyning”. Efter hennes död såldes såväl intagan som de 15½ åkrarna, medan de två hemmavarande döttrarna, Margret och Selma behöll huset nr 98 och löste ut syskonen. Systern Svea, som också bodde i hemmet, dog redan året efter sin mor, år 1891, enligt uppgift av njurlidande. Huset nr 98 var i släktens ägo fram till 1938. Margret höll där privatskola för unga flickor ett antal år. Hon levde fram till 1920. Selma avled 1938, samma år som huset såldes.

Det gamla hemmet skingrades efter Selmas död, men idag kan vi, Niklas barnbarnsbarn, Harry Berg, som tagit bilderna och hans hustru Kerstin som hållit i pennan för denna artikel, glädja oss åt den ”soffa med 12 stolar av Mahogny”, som i bouppteckningen togs upp till 36 kronor och många andra ting, som vi kan spåra med hjälp av bouppteckningen. Harrys bror Gunnar och hans fru Ulla, som också bor på Östra gatan 10, är bland mycket annat från det gamla hemmet ägare till en vacker gräddsnipa i silver. Visst är vi glada åt dessa påtagliga ting men framför allt gläder vi oss åt att ha fått förmånen att förvalta och förmedla kunskapen om denne vår förfader Niklas Nilsson.

Harry och Kerstin Berg

Kungälv, oktober 1988

 

 
 

N Nilssons hus i Kungälv

 

Avskriven o. red. från KÅRÖDHEDE Bladet nr 2 (1988)  av CA 2009-02-19