Att känna till betydelsen av våra ortnmn ger en inblick i forna tiders namngivningsskick och språkliga förändringar under historiens gång. Effekten av lantmätares och kartografers uppfattning om stavning och folketymologiska tydningar kan bli att namnet förändras åtskilligt. Det stora verket Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län ger följande uppgifter om några namn på vår hembygds karta.

 

ALLMAG

- lite osäkerhet råder men man vill förklara det med trädnamnet alm kopplat med hak som betyder utskjutande udde - i så fall söder om Allmagskile. 

 

BUVENÄS

skrevs tidigare Bodnae och förleden bör vara bod i betydelsen sjöbod.

 

HALLIN

avser det uppodlade området mellan Slussen i norr och Stillingsön i söder. (Säteriet Kåröd låg i den södra delen.) Dalsträckningen benämnes också Halén eller Halfleden. Förleden "hall" tros vara ett gammalt namn på den markerade bergshöjden, som förr troligen var en ö. En annan tolkning är att "leden" avser led, vägriktning - en väg går utmed kusten, Så småningom har det kommit att användas för hela området.

 

KÅRÖD

- antas komma från mansnamnet Kåre. Röd betyder röjning. Tillsammans alltså Kåres röjning. Ortnan som slutar på -röd brukar man tidfästa till 1200-talet då folkökningengav drivkraft till att svedja och odla upp ny mark.

 

MYCKLEBY

- i äldre tid mykli byr betyder den stora byn. Det är förstås ordet "mycket" som ingår. Det är ett vanligt ortnamn.

 

RESTERÖD

- har samma efterled som Kåröd men förleden är "ristån" - den ristande och skummande ån - där det väl kunde löna sig att röja och bruka jord någon gång på 1200-talet. 

 

STALA

- kommer från norskan och betyder plats där korna samlas till mjölkning. Syftar också på säterbyggnad och plasen där omkring.

 

STILLINGSÖN

- omtalas i skrift första gången på 1590-talet av en biskop på visitationsresa som "haffn og ladsted" (hamn och lastningsplats.) Härledningen av namnet är osäker och många tolkningar av namnet finns. En är att namnet kommer av hamnens skyddade, "stilla" läge.En annan att det är en personknytning till "Stilling". En tredje att platsen är uppkallad efter en person kallad Stillug, som man kan tänka sig varit "husman" eller liknande på byn Kåröds dåvarande utmark.

 

SYLTENÄS

- som ligger intill  Stillingsön skrevs förr bl.a. saeltenäs. Förleden hänger alltså ihop med salt. En sälta är strandmark som stundtals översvämmas av havsvatten. I detta sammanhang kan nämnas att en dombok från 1719 uppger att det fanns en båtfärja mellan Syltenäs och fastlandet vid Ranebergsbukten, varifrån vägen ringlade sig upp till Resteröds kyrka och gårdarna däromkring. Om man var på friarstråt var en tur till fastlandet inte omöjlig även om man inte kunde ro med egen båt. Åtskilliga äktenskap i släkten kom att ingås mellan folk från Myckleby och Resteröd tack vare denna förbindelse.