Stadgar för Släktföreningen KÅRÖD-HEDE, Myckleby, Orust

(Antagna 2001-09-01)

§ 1 Ändamål och namn

Släktföreningen KÅRÖD-HEDE, Myckleby, Orust har till ändamål
att verka för sammanhållningen inom släkten,
att forska i släktens historia
att föra ett fullständigt och korrekt släktregister

§ 2 Medlemskap

Släktföreningen utgår från Nils Rasmusson f. den 21 mars 1753, troligen i nedre Dale, Stala sn, Orust, och död på Kåröd, Myckleby sn, Orust 8 maj 1825, och hh Inger Olofsdotter (Olsdotter) Torbjörnsson f 30 augusti 1765 på Rörvik, Stala sn, Orust och död 15 augusti 1849 på Kåröd, Myckleby sn, Orust.
Medlem i föreningen kan vara varje manlig och kvinnlig (cognatisk) ättling till Inger och Nils samt sådan ättlings make,maka eller barn. Personer med annan anknytning till Inger eller Nils kan efter styrelsebeslut antas som medlemmar i föreningen.Medlemskap erhålles genom att erlägga beslutad årsavgift.

§ 3 Styrelse och revisorer

Föreningens angelägenheter fullgörs av en styrelse, som väljs vid ordinarie släktmöte.
Styrelsen består av ordförande och minst fyra och högst nio ledamöter, vilka utses så, att om möjligt samtliga släktgrenar blir representerade.
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande vid styrelsemötet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Styrelsebeslut kan efter ordförandens bedömning även fattas genom skriftlig votering. I sådant fall krävs för beslut en majoritet av samtliga styrelsemedlemmar. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
Två styrelsesuppleanter skall väljas. De kallas till styrelsens sammanträden. De får deltaga i ärendenas behandling men men ej rösta såvida de inte tjänstgör som ersättare för ordinarie styrelseledamot. Styrelsesuppleanterna utgör valberedning för val av ny styrelse.
Föreningen firma tecknas efter styrelsens beslut. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer. Styrelsens ledamöter utses för perioden mellan två släktmöten. Ny styrelse väljs vid varje släktmöte, dock högst vart tredje år.

Styrelsens uppgift är:
Att ansvara för att släktregister förs
Att förvalta och ansvara för föreningens penningmedel, dess arkiv och övrig egendom
Att upprätta och underhålla en hemsida för information om föreningens angelägenheter
Att kalla till släktmöte

§ 4 Valbarhet

Medlem som betalt årsavgift är valbar som styrelseledamot eller revisor i föreningen.

§ 5 Sekreteraren

för styrelsens protokoll och för förteckning över föreningens medlemmar.

§ 6 Kassaförvaltaren

Kassaförvaltaren uppbär årsavgifterna, verkställer av styrelsen beslutade utbetalningar, ansvarar i den ordning styrelsen beslutat för förvaring av föreningens tillgångar och skall upprätta räkenskaper för föreningens medel. Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Kassarapporten skall före den 15 mars följande år jämte styrelsens protokoll avlämnas till revisorerna vilka före den 15 april skall till ordföranden överlämna revisionsberättelsen jämte sagda räkenskaper och protokoll. Revisorerna kan fordra sammankallande av extra släktmöte om anledning därtill föreligger. Föreningens medel eller del därav får ej av medlemmar skiftas. Medlem som avgår ur föreningen äger ej rätt att få ut del av föreningens tillgångar.

§ 7 Mötesförhandlingar

Vid ordinarie släktmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordgförande och sekreterare för mötet.

2. Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst.

3.Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4. Upprättande och justering av röstlängd.

5. Föredragning av styrelsens berättelse för verksamhetsperioden.

6. Föredragning av kassarapporten för verksamhetsperioden jämte revisionsberättelser.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Beslut om årsavgiftens storlek och om fonderade medel.

9. Övriga frågor som av styrelsen hänskjutits till mötets avgörande eller som skriftligt anmälts till ordföranden senast en månad före mötet.
Över sådant ärende skall styrelsens yttrande föreligga.

10. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen och två styrelsesuppleanter.

11. Val av två revisorer och två supplenater för dessa.

Den nyvalda styrelsen skall konstituera sig samma dag som valet ägt rum. En gästbok och/eller deltagarlista med namn, adresser och telefonnummer skall cirkulera vid mötet.

Släktmötet kan också genomföras skriftligt. Se vidare § 12.

§ 8 Ordinarie släktmöte

Ordinarie släktmöte hålles inom en femårsperiod under sommarhalvåret på tid och plats och under former som styrelsen bestämmer. Extra släktmöte sammankallas av styrelsen eller då minst 20% av föreningens medlemmar eller revisorerna skriftligen påkallar detta. Vid släktmötet äger varje närvarande medlem som betalat årsavgiften utöva rösträtt med en röst. Val av ordförande, sekreterare, justeringsmän vid släktmötet sker genom öppen votering likaså andra beslut. Val av styrelse förrättas genom öppen votering såvida ej mötet begär sluten votering. Personval med lika röstetal avgörs genom lottning. I andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som mötets ordförande biträder Kallelse till allmänt släktmöte bör utgå minst två månader i förväg.

§ 9 Uppdelning i släktgrenar

Om verksamheten gynnas därav kan / skall föreningen uppdelas i släktgrenar efter härstamning från Ingers och Nils barn.

1.1 Rutger Nilsson
1.2 Olof Nilsson
1.3 Berndt Nilsson
1.4 Maja Nilsdotter
1.5 Olof Nilsson
1.6 Inger Nilsdotter
1.7 Brita Nilsdotter
1.8 Niklas Nilsson
1.9 Christina Nilsdotter
1.10 Anna Nilsdotter

För att spåra upp släktmedlemmar och inbjuda dessa att deltaga i släktmöte och släktförening må tillfälligt ytterligare uppdelning i grenar förekomma.

§ 10 Åtgärder vid ändring av stadgar eller vid föreningens upplösning

För ändring av stadgarna eller för föreningens upplösning fordras beslut med minst två tredjedelar av avgivna röster vid två på varandra följande släktmöten, varav ett ordinarie. Förslag rörande vardera av i denna paragraf nämnda frågor skall delges medlemmarna i kallelsen.Innan föreningen upplöses skall styrelsen rådgöra med Genealogiska föreningen eller Riksarkivet om den framtida förvaringen av föreningens släktregister, protokoll och övriga handlingar. Sista släktmötet beslutar också hur det skall förfaras med eventuellt resterande medel.

§ 11 Interimsförvaltning av föreningen

Om släktmöte inte kunnat hållas inom den tidsram som stadgas i § 8 ombesörjes föreningens angelägenheter tillsvidare , dock högst 5 år av ordföranden jämte den sittande styrelsen eller arbetsgrupp därur. Arbetsuppgifterna fördelas enligt ordförandens bedömning.

§ 12 Släktmöte i skriftlig form

Släktmöte enligt § 7 kan genomföras i skriftlig form efter styrelsens bedömning. Därvid skall föredragningslistan jämte styrelsens förslag till beslut samt revisionsberättelse tillställas medlemmarna senast en månad före det datum då medlemmarna skall sända in sitt ställningstagande.