Protokoll fört vid släktmöte med Släktföreningen Kåröd Hede lördagen den 20 september 2008 på Villa Sjötorp, Lyckorna.

Närvarande:

Christina Andersosn,Lars Byholt, Ragnhild Byholt, Berit Carlsson, Birgitta Carlsson, Anne Frahm, Anna Holm,Bengt Johnard, Birgitta Johnard, Henrik Johnard, Olof Johnard, Gunnar Josefsson, Lars Magnus Olovson, Lars Torstensson, Margit Tängerstad.

§1

Valdes Olof Johnard till ordförande för mötet.

§2

Valdes Christina Andersson till sekreterare.

§3

Fastställdes att mötet blivit behörigens utlyst.

§4

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Gunnar Josefsson och Lars Torstensson.

§5

Fastställdes röstlängden baserad på de vid släktmötet närvarande.

§6

Föredrogs styrelsens verksamhetsberättelse för den gångna fyraårsperioden. Framfördes föreningens tack till lanthandlaren på Stillingsön för idog försäljning av den 2006 utgivna släktboken Kåröd Hede släkten. Jordbrukare och sjöfarare på Orust.

§7

Föredrogs kassarapport jämte revisionsberättelse för perioden 20061103-20070630.

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden sedan föregående släktmöte 2004.

§9

Beslöts att årsavgiften också fortsättningsvis skall vara 100 kronor.

§10

Till styrelse för kommande verksamhetsperiodvaldes: Olof Johnard, ordförande, Ing Mari Abrahamsson, Christina Andersson, vice ordförande, Marie Johnard, Henrik Johnard, Sterner Josefsson samt som styrelsesuppleanter Bengt Johnard, Lars Magnus Olovson. Till revisorer valdes Berit Carlsson och Birgitta Carlsson med Anne Frahm som revisorssuppleant.