Resteröds kyrka


Resteröds kyrka

 

 

Resteröds kyrka är byggd under 1100-talet. Arkitekturen är tydligt skotsk-engelsk. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus och ett smalare ochlägre kor med rak avslutning i öster.  Kyrkan är Bohusläns äldsta fortfarande ibruk varande kyrka som har den ursprungliga triumfbågen kvar. Kyrkans endaklocka är daterad till 1663, men först 1738 upptar kyrkoräkenskaperna utgift fören klockstapel. Den klockstapel som är i bruk i dag är troligen rest 1859. Den nyinredning som kyrkorna utsattes för efter reformationen på 1500-talet drabbade även Resteröds kyrka. Predikstolen i holländsk renässansstil är troligen från andra hälften av 1500-talet. Altartavlan är från 1681. Krucifixet med de två fristående skulpturerna, som hänger över södra kordörren, är sannolikt från samma århundrande. Målningarna i långhusets tak är liksom läktarbarriärens målningar (utom de senare gjorda landskaps-målningarna) från början av 1700-talet. Dopfunten är en av sveriges äldsta. Den som står i kyrkan är en kopia, originalet återfinns på Göteborgs historiska museum, tillverkad av mästarna Sven och Torbjörn i början på 1100-talet. I september 1825 förrättade biskop C.Fr. af Wingård visitation i Forshälla pastorat. Hans dom över Resteröds kyrka blev hård: Med "afseende på Resteröds kyrka" yttrade H.H. Biskopen, "att den icke kan undgå att hel och hållen utdömas, då dess tillstånd är sådant, att Gudstienst icke der borde hållas,,, i denna kiyrka finnes intet, som

 

 
 

icke är i högsta grad förfallet, wanhedrande för församlingen och ett tempel wanhelgande."Eftersom biskopen ansåg det omöjligt att reparera kyrkan föreslog han att församlingen skulle delas mellan Forshälla och Ljung. Paradoxalt nog blev biskopens fördömande ord kyrkans räddning. I stället för att göra en för den tiden typisk "restauration", som helt säkert skulle ha ödelagt den medeltida kyrkan, så lät bönderna själva genomföra en grundlig restaurering. På så sätt undgick dessutom församlingen ödet att bli uppdelad och försvinna. Vid detta tillfälle kom kyrkans hela interiör att vitmålas. Inte förrän vid restaureringen 1929-30 lät man på nytt ta fram takmålningarna.

 Vapenhuset och sakristian är av modernt datum, de är byggda 1919-20. Fram till 1954 värmdes kyrkan upp av en stor kamin, men från och med detta år installerades elvärme. Den första av våra släktingar som är begravda i Resteröd är Christine Samuelsdotter Hedström och hen-nes make Bernhard på Houg. Mor Brita som avled på Houg 1891, 92 år gammal är som bekant begravd i Myckleby. Samt

Bernhards och Christines barn, Bernhadina (Berna), Britta, Anders, Anna, Karl-Otto och Lars. Dessutom Ida Olsson och hennes make Anton och deras söner Gunnar och Sigurd Olovson m.fl.

Ulvesund Maj l988

Tage Olovson