KÅRÖD HEDE BLADET

NR 18 2008

skarvar

 

 

Även denna depressiva höst blir snart ekonomisk historia och Kåröd Hede bladet ägnar som vanligt årets nummer åt det mer lätthanterliga förflutna. Vi (dvs Christina Andersson och Olof Johnard) har skrivit om några levnadsöden i släkten under en tid då kvardröjande äldre samhällsförhållanden trängs tillbaka under det moderna genom- brottet efter 1800-talets mitt.


Dessutom har vi skaffat föreningen en kompletterande hemsida. som möjliggör enklare kommunikation med medlemmarna.

Adressen är:www.karodhede.dinstudio.se


Vi har haft ett släktmöte den 21 september och protokollet bifogas.

Årsavgiften är oförändrat 100 kronor och betalas in på postgiro 942614-9. Vad får man för pengarna? Svar: släktforskning.


Styrelsen önska alla en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!


Hedströms - några anteckningar


Under 1800-talets andra hälft pågår en snabb utveckling och modernisering av det svenska samhället. Gamla regleringar avskaffas och näringsfrihet och frihandel ger nya förut- sättningar för industri och handel tillsammans med ångbåtar och järnvägar, jordbruksrefor- mer och tillgång till folkskola för alla. Den kommunala självstyrelsen från 1862 och tvåkammarriksdagen från 1866 ger bönderna e { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->en framträdande roll i det politiska livet.


I Kåröd-Hedesläktens Bohuslän, Myckleby och Orust, kan vi genom att följa några individuella livsöden leva oss in i en tid då horisonterna vidgades och möjligheterna att göra något av sitt liv mångfaldigades.

Men det gällde att inte bara följa med tidens ström utan också att kunna påverka, styra och leda utvecklingen in i nya banor.


Alla som läst Kåröd Hede boken känner till kofferdikaptenen Samuel Larsson i Hede (1792 - 1852) gift med Brita Nilsdotter från Kåröd (1799 - 1891).

Några av deras barn tog sig namnet Hedström efter gården. Så gjorde yngste sonen Simon som föddes 1839 och avled 1911. Han har ett gott affärssinne, förstärkt av en kortare handelsutbildning och affärspraktik i Skövde och framstår som en god representant för utvecklingen av handel och köpenskap på Orust i sann entreprenörsanda. Utveckling är ju inte endast fråga om teknik utan också konsten att kunna göra goda affärer.

1861 startade han med en kompanjon godsägaren C.N. Pettersson Svanvik firman Hedström & Pettersson i Varekil. Konjunkturen var gynnsam. Storsjöfisket tog fart med ökad export till England och den ryska marknaden öppnades. Fisket kunde försörja fler och ännu bättre blev det när storsillen kom in till kusten och innerfjordarna i slutet av 1870-talet. Havreexporten till England pågick också för fullt vid denna tid.

Utbyggnaden av telegraf, telefon och järnväg vidgade fortlöpande marknaden. Goda tider alltså för en firma som handlar med spannmål, garn, manufakturer, symaskiner gjutgods och diverse. Framgången i början berodde säkert på att brännvinshandel under en tid ingick i verksamheten.

Simon Hedström ser till att få poststation i Varekil och förestår densamma. Han bygger och arrenderar ut en ny affärsfastighet i Svanesund, investerar också i ett hotell- och restaurangbygge på orten, bygger ny ångbåtsbrygga och driver dessutom jordbruk på den stora egendomen Varekil.


Utan sin systerson och medhjälpare Ludvig Bernzon (1860 - 1940) hade det säkert inte

gått så bra. Denne flitige man, son till Samuel Larssons dotter Mathilda på Linneberg, en gård inte långt från Hede, började som 16-åring i firman med att hålla ordning i alla spannmålsmagasin i Skåpesund och övriga salterilokaler och sillexportlager. På höstarna fick han nästan dygnet runt ta emot en strid ström av foror med spannmål som bönderna ville sälja. Så småningom kom Bernzon att överta ledningen av firman eftersom Simon Hedström också hade en rad offentliga uppdrag att sköta och 1906 övertog han hela handelshuset och drev det framgångsrikt till 1920.

Det är logiskt att Ludvig Bernzon med sin grundliga erfarenhet av handelns villkor tar aktiv del i en fastare organisation av köpmännen i början av 1900-talet och även blir ordförande i Bohusläns köpmannaförbund och styrelseledamot i Sveriges köpmannaförbund. Inte att undra på att han inte fick tid att bilda familj.


Hedström annonsAnnons i Bohusläningen 1886

Under samma tid som Simon och Ludvig arbetar upp sitt företag på Orust pågår en liknande verksamhet på andra sidan jordklotet nämligen på Fijiöarna, där Samuel Larssons äldste son sjökaptenen Niklas (1822 - 1900) har slagit sig ned i Levuka på ön Ovalou. Han sägs ha varit kommendör under kannibalkungen Cacobau för dennes av infödingar bemannade flotta. Han driver en plantage, försöker sig på bomullsodling, idkar fraktfart, blir hamnkapten i Suva på den större ön Vita Levu och bygger så småningom med sonen Maynard (1872-1951) upp ett stort handelshus, Morris Hedstrom Ltd, med förgreningar i övärlden och till Australien. Maynard är den drivande kraften och han inriktar produktion och handel på något mer givande än bomull nämligen kopra, som erhålls från kokosnöten och används till att framställa kokosfett.

Maynard Hedstrom tar aktiv del i det offentliga livet i den brittiska kronkolonin, något som ingalunda skadar hans affärer. Han är ledamot av Fijis lagstiftande församling, och exekutiva råd. Vidare är han president för Suvas handelskammare och 1924 företräder han Fiji som brittisk High Commissioner vid imperieutställningen i London 1924. Han uppehöll kontakten med Sverige som konsul och var ombud för Lavalföretaget Separator. För sina tjänster åt Storbritannien adlades han till knight 1922 och blev sålunda Sir Maynard. Från Sverige hade han tidigare erhållit Nordstjärneorden.


Denna affärsfastighet uppfördes i Levuka 1878. 1978 donerade firman den till kommunen.

  Simon Hedström

 

 

 

Simon Hedström


Varekil


I Lunds universitets studentmatrikel för tiden före 1860 kan man läsa om Samuel Larssons son Otto Hedström, född i Hede 1830. Hans val av levnadsbana visar att den lärda vägen ingalunda var stängd för Samuel Larssons barn. Hans skolutbildning började vid

Uddevalla realskola och därefter Göteborgs gymnasium (Gamla latinläroverket) innan han prövade in till Lunds universitet. Inackorderingskostnader mm fick vid denna tid bäras av föräldrarna och det var endast ett fåtal studiebegåvade barn från icke-akademiska hem, som kunde genomföra högre studier. Lund bedrev han juridiska studier, men relegerades 1853 på ett år från universitetet och reste till då Australien. Han återkom hösten 1855 och tog hovrättsexamen den 13 december 1856. (Denna ämbetsexamen för blivande jurister i statens tjänst kom från 1904 att ersättas av jur.kand.)

Han tjänstgjorde som hovrättsauskultant vid domstolen i Vänersborg när han hastigt avled den 3 oktober 1858. Som dödsorsak står i kyrkboken noterat gulsot.

Studentmatrikeln citerar Oscar Svahns bok Våra översittare som utkom 1898.


Hedström var under skoltiden stor och stark som en ung björn och då han dertill var utrustad med äkta vikingalynne så skulle han utan tvifvel blivit en farlig övfersittare mot yngre kamrater om icke hans bärserkanatur mildrats och förädlats af godmodighet, vänfasthet och framför allt ett varmt kamratsinne.

Svahn berättar äfven huru Hedström en afton råkade i klammeri med stadens hela brandvakts- och halva polisstyrka, huruledes han körde in hela flocken i polisvaktkontoret och sedermera körde dem ut igen med tillhjälp af sin nästan lika starke men mera betänksamme vän F-g, som i nödens stund ej ville lämna kamraten i sticket.

På samma ställe omförmäles huru de båda vännerna på grund af deras bedrift blefvo relegerade för en viss tid samt vidare huruledes Hedström med sin bror som var sjökapten, skulle segla till Kalifornien men led skeppsbrott på Otaheiti (Tahiti) och därstädes uti idylliskt lugn tillbragte sin relegeringstid, hvarefter han återkom till Lund och tog sin hofrättsexamen. Hedström sörjdes tillägger Svahn af envar som närmre lärt känna den vänfaste och redbare mannen.


Den lärda vägen i Lund beträddes också av ett par Hedströmsbröder en generation senare. Samuel och Britta Larssons dotter Charlotta (1844-1916) gifte sig med sjökaptenen Bernt Johansson från Skala Orust. De tog först över gården Hede men flyttade 1874 till den betydligt större gården St. Forshälla där också mor Britta tillbringade sin ålderdom.

Sonen John Samuel Hedström föddes 1876, blev student i Göteborg 1895 och fil.doktor i Lund 1903. Hans inriktning var matematik och fysik och han har bl.a. utgivit ett flertal läroböcker i matematik. 1918 blev han rektor för Östermalms högra allmänna läroverk. Han avled 1940.

Hans bror Ernst föddes 1882 och blev student vid Latinläroverekt i Göteborg 1900 och fil. kand. 1901 i Lund. Han bedrev därefter teologiska studier avslutade med doktorsgrad och docentur i teol. etik 1911. 1915 fick han en lektorstjänst vid Latinläroverket. Han var ledande i den kristna ungdomsrörelsen, en omvittnat god föreläsare och en flitig debattör.

Efter hans tidiga bortgång 1923 restes en minnesvård över honom på Östra kyrkogården i Göteborg.

 

Myckleby kyrkaMyckleby kyrka o. 1920. Kyrkogården på ö.sidan.

Rutger Nilsson

1785 03 30 – 1834 08 11

Att leta spår efter Rutger Nilsson är ett skolexempel på släktforskning av det grundläggande slaget. Som så ofta när det gäller ”vanligt” folk från 1700-talet och början av 1800-talet är vi hänvisade till de fåtaliga källuppgifter, som står att finna i husförhörslängder, födelse- vigsel- och dödsböcker. Rutgers tragiska slut har också satt spår i protokoll från sockenstämman.


Den 30 mars 1785 nedkommer Inger Olofsdotter med sitt och Nils Rasmussons första barn, en son. Den 1 april döps han till Rutger. Dopvittnen är Olof Hansson och Berndt Thoresson, båda liksom Nils Rasmusson ägare till Kåröds säteri via den förpantning som gjordes 1783. Vi tror oss veta att föräldrarna var bosatta på Kåröds säteri sedan åtminstone ett år tillbaka. Syskonskaran växer. När Rutger är 10 år har han tre syskon i livet. En bror drunknade i en damm, bara tre år gammal.

1802 är Rutger 17 år. Han har 6 syskon och kommer att få ytterligare två systrar inom tre år. Han får då en son, Josef, utanför äkten-skapet. Moder är den 23-åriga Brita Olufsdotter, född i torpet Hålan under Ottesdala. Paret gifter sig aldrig. Sonen växte troligen upp hos modern.

Husförhörslängden 1799 – 1804 visar att Rutger fortsätter att bo kvar i föräldrarhemmet.

20 år gammal gifter han sig den 7 april 1805 med den 5 år äldre Maria Nilsdotter.

Enligt husförhörslängden 1802-1807 är han avflyttad från säteriet och gift. I samma längd återfinnes han på torpet Kalfhagen under Kåröd där han är registrerad tillsammans med två döttrar, Inger född 1805 och Brita född 1807 men ingen hustru. Av nästa husförhörs-längd, 1807-1812, framgår att Maria nu också är boende på torpet Kalfhagen med noteringen "Maria sjuklig". Familjen flyttar sedan, troligen 1817 eller 1818, till torpet Stillingsön, som i husförhörslängden 1825-1832 benämnes backstuga.

Choleran slår till

Sveriges historia är i mycket en historia om nöd, fattigdom och sjukdom. Under 1700-talet och början av 1800-talet härjade smittkoppor. Smittkoppsepidemierna avlöstes in på 1800-talet av stora koleraepidemier. Under perioden 1834-73 drabbades Sveriges av nio epidemier. Den största inföll 1834. Mer än 25 000 människor insjuknade och mer än hälften dog. Sveriges befolkning 1830 var 2,8 miljoner.

Koleran var sedan länge känd i Asien men hade aldrig tidigare drabbat Europa. De för-bättrade kommunikationerna underlättade spridningen ut över världen. 1830 slog den till i Frankrike och spred sig sedan till Tyskland, England, Norge, Sydeuropa och Amerika. På högsommaren 1934 nådde den Göteborg.


I sockenstämmoprotokollen från Myckleby kan man följa den skräck och oro som sjuk-domen spred. Sundhetsnämnden i Myckleby sammanträdde den 11 augusti med anledning av att koleran utbrutit i socknen. Till socknen hade den kommit via farkoster från Göteborg. Två fall har rapporterats, hos Pehr Pehrsson i Torp och hos Berndt Nilsson på Kåröd. Båda dessa är närvarande vid sammanträdet. Dagen innan, den 10 augusti, hade provinsialläkaren infunnit sig hos Rutger Nilsson. Läkaren för-klarar ”att dennes sjukdom hafva likhet med den asiatiska Choleran hvaraf Patienten denna dag aflidit”. Nämnden diskuterar där-efter en rad åtgärder för att förhindra smitt-spridning. Man anser att sjuka skall vårdas i ”egna hus och uti dertill utsedda sjukhus”. För att liken så tidigt som möjligt ska kunna jord-fästas ska 4 à 5 likkistor tillhandahållas. För att täcka kostnaderna för läkemedel, likkistor och andra tillkommande kostnader ska sexmännen uppbära 2 riksdaler banco för varje helt mantal och proportionellt av de mindre.

Vid kommande söndags sammanträde skall församlingen föreslås anskaffa ett särskilt sjukrum för främmande som till äventyrs ha insjuknat. Man ska också besluta om en särskild kyrkogård för koleralik samt en person som kör liken och ytterligare tre personer, som ska biträda vid gravsättningen.

Ett vite om 10 riksdaler banco åläggs den som döljer sjukdom eller inte ombesörjer att liken kommer i jorden inom 36 timmar efter döds-fallet. Samma vite drabbar den som från Göteborg kommer till socken och inte under 14 dagars tid håller sig hemma i sitt hus. Lika stort vite drabbar den som utminuterar bränn-vin eller vid stränderna lägger grenar från någon trakt i skärgården, som varit i kontakt med smittan. Vite om 15 riksdaler banco drabbar den som från ”fasta landet öfverför lösa och okända personer samt besmittade Artillerister från Göteborg”. Vidare uppmanas prästerskapet att under den varma årstiden hålla korta predikningar.

Den 17 augusti hålls möte i Myckleby kyrka. Av protokollet framgår att man vid grav-sättningen av Rutger Nilsson haft problem att finna en gravplats med de minst 4 alnars djup som gravsättningen av ett koleralik krävde. Först vid fjärde försöket lyckas man och liket kommer i jorden först vid ett-tiden på natten vid norra kyrkogårdsmuren. Trots ordförandes förmaningar beslutar för-samlingen att koleralik ska begravas på den vanliga kyrkogården. Istället för att hålla 4-5 likkistor i beredskap åtar sig församlingen att ha 1 likkista per helt mantal i beredskap.

Den 20 augusti avlider Rutgers 9-åriga dotter Sophia Maria i kolera och begravs samma dag på Myckleby kyrkogård i anslutning till faderns grav. Far och dotter blev de enda kolerafallen i Myckleby vid den här epidemin.

Rutger fick tillsammans med Maria Nilsdotter 11 barn:

1. Inger Rutgersson, född 1805 07 07

2. Brita Rutgersson, född 1807 01 20

3. Olof Rutgersson, född 1809 06 03

4 Johanna Christina Rutgersson, född 1811 04 10

5.dödfött gossebarn, född 1814 03 17

6. Niklas Rutgeersson, född 1814 08 08

7.Lars Rutgersson, född 1816 04 10

8. Anna Lisa Rutgersson, född 1818 07 14

9. Lovisa Rutgersson, 1821 01 02

10.Eleonora Rutgersson, född 1822 11 14

11.Sophia Maria Rutgersson, född 1825 06 22 död 1834 08 20

 

Husförhörslängderna avslöjar inte så mycket om barnen. Dock får vi av husförhörslängden 1832-34 veta att båda sönerna, Olle och Niklas, seglade på Vänern och dottern Brita 1833 flyttade till Göteborg. Av längden från åren 1835-38 framgår att Olle och Niklas arbetade som drängar hos Johannes Berntsson resp Olof Nilsson (farbroder) på Kåröd.

Den 11 oktober 1834 förrättades bouppteck-ning och värdering av boet. Arvingar är änkan Maja Nilsdotter tillsammans med deras gemensamma 7 barn, 2 pojkar och 5 flickor. Endast sonen Olle är myndig. De omyndiga barnens rätt bevakades av dessas farbroder Olof Nilsson på Kåröd. Boets samlade tillgångar uppgick till 358 riksdaler. Bland tillgångarna kan nämnas en manbyggnad värderad till 50:- och 1/4 del i en båt där andelen värderats till 66:32. På husdjurssidan finns en ko och en kviga upptagna till 20 resp 5 riksdaler samt 2 svin och 2 får (5 resp. 4 riksdaler). I huset fanns också bibel och postilla samt diverse böcker, osagt vilka. Boets samlade tillgångar uppgick till 358:3. Dessvärre översteg skuld-sidan tillgångssidan med 21.4. Bland skulder-na finns en revers till modern Inger Olsdotter från 14 februari 1826 på 83 riksdaler, en skuld på 12.24 till sonen Nicklas för en resa på Vänern, 40 riksdaler till sonen Olof ”i ett för allt”. I skuldlistan finns också lån för täckande av skolgång för sonen Nicklas.

Lovisa Rutgersson Lovisa Rutgersson

Christina Andersson